LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TRONG THỜI GIAN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19

Thứ ba - 17/03/2020 09:21
LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    
TRƯỜNG MẦM NON AN ĐIỀN    
       
                                              LỊCH  PHÂN CÔNG TRỰC 
 Thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh COVID-19, từ 10/02 đến 14/02/2020
       
Thư/ngày Phân công trực BGH trực Ghi chú
Thứ hai
10/02/2020
Tổ Văn phòng trực Cô Giàu trực Mỗi buổi sáng các bộ phận,
lớp học đều vào trường làm về sinh khu vực của minh
Thứ ba
11/02/2020
Tổ Cấp dưỡng trực  Cô Đẹp trực
Thứ tư
12/02/2020
Tổ nhà trẻ- Mầm  Cô Trang trực
Thứ năm
13/02/2020
Tổ Chồi  Sáng cô Đẹp trực
Chiều cô Trang trực
Thứ sáu
14/02/2020
Tổ Lá Cô Giàu trực
       
                                                      HIỆU TRƯỞNG  
       
       
       
       
                                                   Phan Thị Ngọc Giàu
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    
TRƯỜNG MẦM NON AN ĐIỀN    
       
                                              LỊCH  PHÂN CÔNG TRỰC  
                                                 Từ 17/02 đến 21/02/2020  
       
Thư/ngày Phân công trực BGH trực Ghi chú
Thứ hai
17/02/2020
Sáng họp hội đồng sư phạm
Tổ Văn phòng trực
 Chiều cô Đẹp trực Mỗi buổi sáng các bộ phận,
lớp học đều vào trường làm về sinh khu vực của minh
Thứ ba
18/02/2020
Tổ Cấp dưỡng trực  Cô Trang trực
Thứ tư
19/02/2020
Tổ nhà trẻ- Mầm  Sáng cô Trang trực
Chiều cô Giàu trực
Thứ năm
20/02/2020
Tổ Chồi Cô Giàu trực
Thứ sáu
21/02/2020
Tổ Lá  Cô Đẹp trực
       
    HIỆU TRƯỞNG  
       
       
       
       
    Phan Thị Ngọc Giàu  
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    
TRƯỜNG MẦM NON AN ĐIỀN    
       
                                          LỊCH  PHÂN CÔNG TRỰC  
                                              Từ 24/02 đến 28/02/2020  
       
Thư/ngày Phân công trực BGH trực Ghi chú
Thứ hai
24/02/2020
Tổ Văn phòng trực Cô Giàu trực Mỗi buổi sáng các bộ phận,
lớp học đều vào trường làm về sinh khu vực của minh
Thứ ba
25/02/2020
Tổ Cấp dưỡng trực  Cô Đẹp trực
Thứ tư
26/02/2020
Tổ nhà trẻ- Mầm  Cô Trang trực
Thứ năm
27/02/2020
Tổ Chồi  Sáng cô Đẹp trực
Chiều cô Trang trực
Thứ sáu
28/02/2020
Tổ Lá Cô Giàu trực
       
    HIỆU TRƯỞNG  
       
       
       
       
    Phan Thị Ngọc Giàu
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    
TRƯỜNG MẦM NON AN ĐIỀN    
       
                                          LỊCH  PHÂN CÔNG TRỰC  
                                              Từ 02/03 đến 06/3/2020  
       
Thư/ngày Phân công trực BGH trực Ghi chú
Thứ hai
02/3/2020
Tổ Văn phòng trực  Cô Trang trực Mỗi buổi sáng các bộ phận, lớp học đều vào trường làm về sinh khu vực của minh
Thứ ba
03/3/2020
Tổ Cấp dưỡng trực  Sáng cô Đẹp trực
Chiều cô Trang trực
Thứ tư
04/3/2020
Tổ nhà trẻ- Mầm Cô Giàu trực
Thứ năm
05/3/2020
Tổ Chồi  Cô Đẹp trực
Thứ sáu
06/3/2020
Tổ Lá Cô Giàu trực
       
                                        HIỆU TRƯỞNG  
       
       
       
       
                                Phan Thị Ngọc Giàu
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    
TRƯỜNG MẦM NON AN ĐIỀN    
       
                                          LỊCH  PHÂN CÔNG TRỰC
                                              Từ 09/3 đến 13/3/2020  
       
Thư/ngày Phân công trực BGH trực Ghi chú
Thứ hai
09/3/2020
Tổ Văn phòng trực Cô Giàu trực Mỗi buổi sáng các bộ phận,
lớp học đều vào trường làm về sinh khu vực của minh
Thứ ba
10/3/2020
Tổ Cấp dưỡng trực  Cô Trang trực
Thứ tư
11/3/2020
Tổ nhà trẻ- Mầm  Sáng cô Trang trực
Chiều cô Đẹp trực
Thứ năm
12/3/2020
Tổ Chồi  Cô Đẹp trực
Thứ sáu
13/3/2020
Tổ Lá Cô Giàu trực
       
                                                        HIỆU TRƯỞNG  
       
       
       
       
                                  Phan Thị Ngọc Giàu
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    
TRƯỜNG MẦM NON AN ĐIỀN    
       
                                          LỊCH  PHÂN CÔNG TRỰC
                                              Từ 16/3 đến 20/3/2020  
       
Thư/ngày Phân công trực BGH trực Ghi chú
Thứ hai
16/3/2020
Tổ Văn phòng trực Cô Giàu trực Mỗi buổi sáng các bộ phận,
lớp học đều vào trường làm về sinh khu vực của minh
Thứ ba
17/3/2020
Tổ Cấp dưỡng trực  Cô Trang trực
Thứ tư
18/3/2020
Tổ nhà trẻ- Mầm  Sáng cô Trang trực
Chiều cô Đẹp trực
Thứ năm
19/3/2020
Tổ Chồi  Cô Đẹp trực
Thứ sáu
20/3/2020
Tổ Lá Cô Giàu trực
       
                                                        HIỆU TRƯỞNG  
       
       
       
       
                                                     Phan Thị Ngọc Giàu 
 
                                          LỊCH  PHÂN CÔNG TRỰC      
                                              Từ 23/3 đến 27/3/2020      
       
Thư/ngày Phân công trực BGH trực Ghi chú
Thứ hai
23/3/2020
Tổ Văn phòng trực Cô Giàu trực Mỗi buổi sáng các bộ phận, 
lớp học đều vào trường làm về sinh khu vực của minh
Thứ ba
24/3/2020
Tổ Cấp dưỡng trực  Cô Trang trực
Thứ tư
25/3/2020
Tổ nhà trẻ- Mầm  Sáng cô Trang trực
Chiều cô Đẹp trực
Thứ năm
26/3/2020
Tổ Chồi  Cô Đẹp trực
Thứ sáu
27/3/2020
Tổ Lá Cô Giàu trực
       
                                                        HIỆU TRƯỞNG  
       
       
       
                                  Phan Thị Ngọc Giàu  


\
\
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      
TRƯỜNG MẦM NON AN ĐIỀN      
       
                                          LỊCH  PHÂN CÔNG TRỰC      
                                              Từ 30/3 đến 3/4/2020      
       
Thư/ngày Phân công trực BGH trực Ghi chú
Thứ hai
30/3/2020
Tổ Văn phòng trực Cô Giàu trực Mỗi buổi sáng các bộ phận, 
lớp học đều vào trường làm về sinh khu vực của minh
Thứ ba
31/3/2020
Tổ Cấp dưỡng trực  Cô Trang trực
Thứ tư
1/4/2020
Tổ nhà trẻ- Mầm  Sáng cô Trang trực
Chiều cô Đẹp trực
Thứ năm
2/4/2020
Tổ Chồi  Cô Đẹp trực
Thứ sáu
3/4/2020
Tổ Lá Cô Giàu trực
       
                                                         HIỆU TRƯỞNG
       
      PHAN THỊ NGỌC GIÀU
       
       
       
       
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      
TRƯỜNG MẦM NON AN ĐIỀN      
       
                                          LỊCH  PHÂN CÔNG TRỰC      
                                              Từ 6/4 đến 10/4/2020      
       
Thư/ngày Phân công trực BGH trực Ghi chú
Thứ hai
6/4/2020
Tổ Văn phòng trực Cô Giàu trực Mỗi buổi sáng các bộ phận, 
lớp học đều vào trường làm về sinh khu vực của minh
Thứ ba
7/4/2020
Tổ Cấp dưỡng trực  Cô Trang trực
Thứ tư
8/4/2020
Tổ nhà trẻ- Mầm  Sáng cô Trang trực
Chiều cô Đẹp trực
Thứ năm
9/4/2020
Tổ Chồi  Cô Đẹp trực
Thứ sáu
10/4/2020
Tổ Lá Cô Giàu trực
      HIỆU TRƯỞNG
       
                              PHAN THỊ NGỌC GIÀU
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      
TRƯỜNG MẦM NON AN ĐIỀN      
       
                                          LỊCH  PHÂN CÔNG TRỰC      
                                              Từ 13/4 đến17/4/2020      
       
Thư/ngày Phân công trực BGH trực Ghi chú
Thứ hai
13/4/2020
Tổ Văn phòng trực Cô Giàu trực Mỗi buổi sáng các bộ phận, 
lớp học đều vào trường làm về sinh khu vực của minh
Thứ ba
14/4/2020
Tổ Cấp dưỡng trực  Cô Trang trực
Thứ tư
15/4/2020
Tổ nhà trẻ- Mầm  Sáng cô Trang trực
Chiều cô Đẹp trực
Thứ năm
16/4/2020
Tổ Chồi  Cô Đẹp trực
Thứ sáu
17/4/2020
Tổ Lá Cô Giàu trực
       
                                                        HIỆU TRƯỞNG  
       
       
       
       
       
                                                  Phan Thị Ngọc Giàu  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên hệ với chúng tôi

Phòng tiếp đón


Phòng Hiệu trưởng


Trường Mầm non An Điền


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay5
  • Tháng hiện tại2,658
  • Tổng lượt truy cập62,259
Ảnh quảng cáo bên trái
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây