Công khai tài chánh

                  Biểu số :03 - ban hành kèm theo thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính 
             
ĐƠN VI : TRƯỜNG  MẦM NON AN ĐIỀN                                
CHƯƠNG : 622 , LOẠI: 071                                                         
CÔNG KHAI   
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2019  
 ( kèm theo quyết đính số …./ ngày    /    /       của……..)  
Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực
 hiện quý 1/2019
So sánh (%)  
Dự toán Cùng kỳ năm trước  
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 232,875        
1 Số thu phí, lệ phí 232,875        
1.1 Lệ phí          
  Lệ phí A          
  Lệ phí B          
  …………..          
1.2 Phí          
  Học phí  232,875        
  Phí B          
  …………..          
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại          
2.1 Chi sự nghiệp…………..          
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          
II Dự toán chi ngân sách nhà Nước          
3 Chi cho sư nghiệp giáo dục , đào tạo           
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     3,354,812     920,637                    -  
6000 Lương    1,597,634     399,409      
1 Löông ngaïch baäc 277,221 69,306      
3 Lương hp đồng 943,421 235,855      
3 Lương Nghị định 68 376,992 94,248      
6100 Phuï caáp  528,311 132,077      
1 Phuï caáp chöùc vuï 46,704 11,676      
12 Öu  ñaõi  369,020 92,255      
13 Traùch nhieäm  3,336 834      
15 Thaâm nieân nghề, vượt khung 109,251 27,312      
6250 Phúc lợi tập thể 10,000 10,000      
6299 Chi khaác 10,000 10,000      
6300 Caùc khoaûn ñoùng goùp  419,143 104,786      
1 BHXH 17.5% 311,018 77,755      
2 BHYT 3% 53,318 13,329      
3 KPCÑ2% 35,545 8,886      
4 BHTN 1% 19,262 4,816      
6500 Dòch vuï coâng coäng  181,200 45,300      
1 Ñieän  180,000 45,000      
4 VSMT 1,200 300      
6550 Vaät tö vaên phoøng  134,100 51,900      
51 VPP 18,000 4,500      
99 Vaät tö khaùc 116,100 47,400      
6600 Thoâng tin lieân laïc  21,000 5,250      
1 Ñieän thoaïi  1,800 450      
17 Cöôùc Internet 14,400 3,600      
18 Khoaùn ñieän thoaïi 4,800 1,200      
6700 Coâng taùc phí  38,640 9,660      
1 Tieàn taøu xe  6,480 1,620      
2 Phuï caáp CTP 20,160 5,040      
4 Khoaùn coâng taùc phí  12,000 3,000      
6750 Chi phí thueâ möôùn  200,607 57,685      
51 Vaän chuyeån  4,000 500      
58 Thueâ ñaøo taïo lai caùn boä  25,000 10,000      
99 Thueâ möôùn khaùc  171,607 47,185      
6900 Söûa chöõa thöôøng xuyeân 116,700 31,050      
12 Thieát bò tin hoïc 28,800 7,200      
16 Maùy bôm nöôùc 5,000 1,250      
17 Baûo trì maùy tính 2,500 2,500      
21 Ñöôøng ñieän,caáp thoaùt nöôùc 38,400 9,600      
49 Maùy moùc , thieát bò khaùc  42,000 10,500      
7000 Chi phí NVCM 104,400 56,095      
1 Vaät tö chuyeân moân  13,600 5,120      
3 In aán  taøi lieäu Cm 5,500 1,000      
6 Saùch taøi lieäu chuyeân moân 2,500 1,000      
49 Chi khaùc  82,800 48,975      
7750 Chi khaùc  67,490 17,425      
56 Chi phí ,lệ phí  2,500 625      
61 Chi tieáp khaùch  4,000 1,000      
64 Chi laäp quyõ khen thöôûng 27,790 0      
99 Chi khaùc  33,200 15,800      
  10% CCTL 64,413 0      
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     2,605,028     929,976      
6100 Thanh toaùn caù nhaân  980,138 529,984      
6 Phuï caáp theâm giôø  980,138 529,984      
6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 1,200,889 259,255      
6401 Hỗ trợ chi phí học tập 4,500 0      
6406 Hỗ trợ tiền ăn trưa 6,255 0      
6449 Các khoản hỗ trợ khác 1,190,134 259,255      
6750 Chi phí thueâ möôùn         318,419        67,104      
57 Thuê giáo viên, y tế        268,419        67,104      
58 Ñaøo taïo          50,000        
6950 Mua sắm TS phục vụ công tác CM         15,000        
6956 Mua loptop         15,000        
7000 Chi phí nghieäp vuï chuyeân moân  14,700               -        
4 Ñoàng phuïc , trang phuïc  14,700 0      
7750 Chi khaùc  75,882 73,633      
99 Chi caùc khoaûn khaùc  75,882 73,633      
  Toång coäng : 5,959,840 1,850,613      
    An Điền, ngày   18  tháng 4  năm 2019  
    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ   
             
             
    Phan Thị Ngọc Giàu  
             
             
           
             
             
   
Biểu số 5 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
ĐƠN VI : TRƯỜNG MẦM NON AN ĐIẾN                                 
CHƯƠNG : 622 , LOẠI:072                                                     
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QUÝ 1/2019  
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ- ... ngày...của.... )  
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên)  
                                                                                                           Đơn vị tính:  1.000đồng  
         
Số TT Nội dung Đơn vị  
Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu quyết toán
được duyệt
 
I Quyết toán thu      
II Quyết toán chi ngân sách nhà nước                 787,116                  787,116               -  
3 Chi cho sư nghiệp giáo dục , đào tạo  787,116 787,116  
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                  787,116                  787,116  
6000 Lương                 415,915                  415,915  
1 Löông ngaïch baäc 69,305 69,305  
3 Lương hp đồng 244,445 244,445  
51 Tiện công trả cho LĐTX 102,165 102,165  
6100 Phuï caáp  133,993 133,993  
1 Phuï caáp chöùc vuï 11,676 11,676  
12 Öu  ñaõi  93,656 93,656  
13 Traùch nhieäm  834 834  
15 Thaâm nieân + vượt khung 27,827 27,827  
6300 Caùc khoaûn ñoùng goùp  106,783 106,783  
1 BHXH 17.5% 79,699 79,699  
2 BHYT 3% 13,663 13,663  
3 KPCÑ2% 9,108 9,108  
4 BHTN 1% 4,313 4,313  
6500 Dòch vuï coâng coäng  25,251 25,251  
1 Ñieän  25,251 25,251  
6550 Vaät tö vaên phoøng  13,647 13,647  
51 VPP 2,940 2,940  
99 Vaät tö khaùc 10,707 10,707  
6600 Thoâng tin lieân laïc  2,565 2,565  
1 Ñieän thoaïi  261 261  
17 Cöôùc Internet 2,304 2,304  
6750 Chi phí thueâ möôùn  19,985 19,985  
57 Thueâ lao ñoäng trong nöôùc  11,235 11,235  
99 Chi phí thueê mướn khác 8,750 8,750  
6900 Söûa chöõa thöôøng xuyeân 35,490 35,490  
12 Thieát bò tin hoïc 2,200 2,200  
21 Ñöôøng ñieän,caáp thoaùt nöôùc 6,840 6,840  
49 Maùy moùc , thieát bò khaùc  26,450 26,450  
7000 Chi phí NVCM 14,154 14,154  
1 Vaät tö chuyeân moân  11,915 11,915  
49 Mua bảo trì PMCNTT 2,239 2,239  
7750 Chi khaùc  19,333 19,333  
56 Chi phí ,lệ phí  233 233  
99 Chi khaùc  19,100 19,100  
3 K. phí nhiệm vụ không thường xuyên                    209,264                   209,264  
6050 Tiền công trả cho lao động                           -                              -    
51 Tiền công trả cho lao động      
6100 Thanh toaùn caù nhaân  0 0  
5 Phuï caáp theâm giôø       
6300 Các khoản đóng góp 15,766 15,766  
1 BHXH 17.5% 11,740 11,740  
2 BHYT 3% 2,013 2,013  
3 KPCÑ2% 1,342 1,342  
4 BHTN 1% 671 671  
6400 Caùc khoaûn thanh toaùn cho caù nhaân  126,409 126,409  
49 Trôï caáp , phuï caáp khaùc 126,409 126,409  
6750 Chi phí thuê mướn 67,089 67,089  
57 Thuê lao động trong nước 67,089 67,089  
  Toång coäng : 996,380 996,380  
         
                                                                                             An Điền, ngày  18  tháng  4 năm 2019  
                                                                          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ   
         
         
         
         
                                                                        Phan Thị Ngọc Giàu  
       
             
             
             
             
             
             
     Biểu số : 02 - ban hành kèm theo thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính         
             
ĐƠN VI : MẦM NON AN ĐIỀN                       
CHƯƠNG :  622 , LOẠI: 071                                                     
             
             
CÔNG KHAI         
  DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, NGUỒN KHÁC          
QUÝ I/2019        
(Kèm theo Quyết định số : 23 /QĐ-PGDĐT ngày 15/01/2018 của Phòng GDĐT)        
                                  ( Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách )                                                         
      Đvt: 1.000đồng        
Số TT Nộ dung Dự toán được giao        
A Dự toán thu          
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 232,875        
1  Số thu phí, lệ phí 232,875        
1.1 Lệ phí          
             
1.2 Phí 232,875        
             
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 232,875        
2.1 Chi sự nghiệp 232,875        
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 232,875        
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
2.2 Chi quản lý hành chính          
a Kinh phí thực hiện chế dộ tự chủ          
b Kinh phí không thực hiện chế dộ tự chủ          
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN          
3.1 Lệ phí          
             
3.2 Phí          
             
II Dự toán chi ngân sách nhà Nước          
  Chi cho sư nghiệp giáo dục, đào tạo           
1 Kinh phí nhiệm vụ  thường xuyên năm 2018                        3,354,812        
1.1 Chi thanh toán cá nhân                        2,607,878        
1.2 Chi nghiệp vụ chuyên môn                            104,400        
1.3 Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên                            116,700        
1.4 Chi khác                           461,420        
1.5 Tiết kiệm 10%                              64,414        
2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên năm 2018                        2,605,028        
2.1 Chi thanh toán cá nhân                        2,562,446        
2.2 Chi nghiệp vụ chuyên môn                               14,700        
2.3 Chi mua sắm, sửa chữa lớn                              15,000        
2.4 Chi khác                              12,882        
4 Thu sự nghiệp khác          
I  Tồn quý 4/2018 chuyển sang                               99,844        
1 Đồ dùng vệ sinh, đồ dùng bán trú                              54,354        
2 Học phẩm                                3,481        
3 Quỹ hội PHHS                              29,918        
4 Tiền ga, vệ sinh phí                                7,497        
5 Tiền ăn giáo viên                                1,998        
6 Tiền phục vụ ăn sáng                                2,596        
II  Tổng số thu Quý 1/2019                        1,080,525        
1 Đồ dùng vệ sinh, đồ dùng bán trú                                4,311        
2 Học phẩm                                   633        
3 Quỹ hội PHHS                                1,908        
4 Tiền ga, vệ sinh phí                              78,960        
5 Tiền ăn học sinh                             760,637        
6 Tiền ăn giáo viên                              38,325        
7 Phục vụ ăn sáng                              89,379        
8 Thể dục nhịp điệu                              72,240        
9 Mỹ Thuật                              34,132        
III Tổng số chi                        1,140,696        
1 Đồ dùng vệ sinh, đồ dùng bán trú                              58,665        
2 Học phẩm                                3,102        
3 Quỹ hội PHHS                                3,240        
4 Tiền ga, vệ sinh phí                              76,898        
5 Tiền ăn học sinh                             760,637        
6 Tiền ăn giáo viên                              39,961        
7 Phục vụ ăn sáng                              91,821        
8 Thể dục nhịp điệu                              72,240        
9 Mỹ Thuật                              34,132        
IV Tổng số tồn quý I/2018                              39,519        
1 Đồ dùng vệ sinh, đồ dùng bán trú                                      -          
2 Học phẩm                                1,012        
3 Quỹ hội PHHS                              28,586        
4 Tiền ga, vệ sinh phí                                9,559        
5 Tiền ăn học sinh                                        -          
6 Tiền ăn giáo viên                                   362        
7 Phục vụ ăn sáng                                      -          
8 Thể dục nhịp điệu                                      -          
9 Mỹ Thuật                                      -          
                                                                        An Điền, ngày  18  tháng  4 năm 2019        
                                                                       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ         
             
             
             
             
                                                                     Phan Thị Ngọc Giàu        
   
 
                  Biểu số: 04 - ban hành kèm theo thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính     
               
ĐƠN VI: TRƯỜNG MẦM NON AN ĐIỀN            
CHƯƠNG: 622, LOẠI: 071                                                           
               
CÔNG KHAI   
  QUYẾT TOÁN THU- CHI NSNN, NGUỒN NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2019    
 ( kèm theo quyết đính số …./ ngày    /    /       của……..)    
               
                                                            Đvt:  1.000đồng     
TT Nội dung Số liệu báo cáo
quyết toán 
Số liệu
quyết toán
được duyệt 
Trong đó   
Quỹ lương Mua sắm, sửa chữa Trích lập
các quỹ
 
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí            
II Dự toán chi ngân sách nhà Nước            
3 Chi cho sư nghiệp giáo dục , đào tạo  787,116 787,116 656,691 35,490    
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên      787,116    787,116    656,691 35,490    
### Lương     415,915    415,915    415,915      
1 Löông ngaïch baäc 69,305 69,305 69,305      
3 Lương hp đồng 244,445 244,445 244,445      
51 Tiện công trả cho LĐTX 102,165 102,165 102,165      
### Phuï caáp  133,993 133,993 133,993      
1 Phuï caáp chöùc vuï 11,676 11,676 11,676      
12 Öu  ñaõi  93,656 93,656 93,656      
13 Traùch nhieäm  834 834 834      
15 Thaâm nieân + vượt khung 27,827 27,827 27,827      
6300 Caùc khoaûn ñoùng goùp  106,783 106,783 106,783      
1 BHXH 17.5% 79,699 79,699 79,699      
2 BHYT 3% 13,663 13,663 13,663      
3 KPCÑ2% 9,108 9,108 9,108      
4 BHTN 1% 4,313 4,313 4,313      
6500 Dòch vuï coâng coäng  25,251 25,251        
1 Ñieän  25,251 25,251        
6550 Vaät tö vaên phoøng  13,647 13,647        
51 VPP 2,940 2,940        
99 Vaät tö khaùc 10,707 10,707        
6600 Thoâng tin lieân laïc  2,565 2,565        
1 Ñieän thoaïi  261 261        
17 Cöôùc Internet 2,304 2,304        
6750 Chi phí thueâ möôùn  19,985 19,985        
57 Thueâ lao ñoäng trong nöôùc  11,235 11,235        
99 Chi phí thueê mướn khác 8,750 8,750        
6900 Söûa chöõa thöôøng xuyeân 35,490 35,490   35,490    
12 Thieát bò tin hoïc 2,200 2,200   2,200    
21 Ñöôøng ñieän,caáp thoaùt nöôùc 6,840 6,840   6,840    
49 Maùy moùc , thieát bò khaùc  26,450 26,450   26,450    
7000 Chi phí NVCM 14,154 14,154        
1 Vaät tö chuyeân moân  11,915 11,915        
49 Mua bảo trì PMCNTT 2,239 2,239        
7750 Chi khaùc  19,333 19,333        
56 Chi phí ,lệ phí  233 233        
99 Chi khaùc  19,100 19,100        
3 K. phí nhiệm vụ không thường xuyên      209,264    209,264 82,855      
### Các khoản đóng góp 15,766 15,766 15,766      
1 BHXH 17.5% 11,740 11,740 11,740      
2 BHYT 3% 2,013 2,013 2,013      
3 KPCÑ2% 1,342 1,342 1,342      
4 BHTN 1% 671 671 671      
### Caùc khoaûn thanh toaùn cho caù nhaân  126,409 126,409        
49 Trôï caáp , phuï caáp khaùc 126,409 126,409        
### Chi phí thuê mướn 67,089 67,089 67,089      
57 Thuê lao động trong nước 67,089 67,089 67,089      
  Toång coäng : 996,380 996,380 739,546 35,490    
    An Điền, ngày 18 tháng 4 năm 2019  
    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ   
               
               
    Phan Thị Ngọc Giàu  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
       
Liên hệ với chúng tôi

Phòng tiếp đón


Phòng Hiệu trưởng


Trường Mầm non An Điền


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay45
  • Tháng hiện tại655
  • Tổng lượt truy cập63,720
Ảnh quảng cáo bên trái
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây