KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN GIỎI - CẤP DƯỠNG GIỎI NH 2019-2020

Chủ nhật - 17/11/2019 22:14
Kế hoạch thi giáo viên giỏi, cấp dưỡng giỏi năm học 2019-2020
         
         PHÒNG GD&ĐT TX BẾN CÁT        CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRƯỜNG MẦM NON AN ĐIỀN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số:    /KH - MNAĐ                        An Điền, ngày   tháng   năm 2019


KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi cấp cơ sở
Năm học: 2019-2020

Căn cứ vào thông tư 49/2011/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 10 của Bộ giáo dục đào tạo về việc ban hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non;
Căn cứ Công văn sối 1866/SGĐDT-GDMN ngày 10/10/2018 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn hội thi giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi mầm non năm học 2018-2019;
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 -2020 của trường Mầm Non An Điền.
Trường Mầm non An Điền xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi GVG, CDG năm học 2019-2020.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
  1. Mục đích.
- Đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua trong các cơ sở GDMN, khuyến khích, tạo cơ hội, điều kiện để giáo viên giỏi, cấp dưỡng giỏi  thể hiện kỹ năng nghề nghiệp, năng lực tự học và sáng tạo, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giá dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi trong thực hiện Chương trình GDMN.
- Khuyến khích, công nhận, tuyên dương, khen thưởng những cá nhân điển hình tiên tiến trong tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, tạo động lực phát triển kỹ năng nghề nghiệp của từng cá nhân trong nhà trường.
2. Yêu cầu.
- Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức, kỹ năng thực hành của GV-CD trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo Chương trình GDMN do Bộ GDĐT ban hành.
- Việc tổ chức Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng khích lệ, động viên giáo viên-cấp dưỡng học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ.
II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA.
1.Thời gian.
*Thi lý thuyết: 
 - Cấp dưỡng: Thời gian từ 13h30 đến 14 h ngày 11/10/2019.
 - Giáo viên: Thời gian từ 9h30 đến 10h00 ngày 10/10/2019.
*Thi thực hành:
 - Thời gian tổ chức: từ ngày 21/10 đến 08/11/2019
 - BGH trường sẽ chấm thi theo kế hoạch ( lịch thi đính kèm).

2. Đối tượng tham gia.
- Giáo viên và cấp dưỡng trong trường đăng ký dự thi.
-  Giáo viên tham gia hội thi có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc đồ dùng đồ chơi (có thuyết minh kèm theo), đã áp dụng có hiệu quả trong tổ chức hoạt động được BGH nhận xét, xếp loại.
- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ liên tục từ 2 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, quản lý lớp học được đồng nghiệp đánh giá cao. Được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI.
  1. Nội dung thi: Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong chương trình GDMN, chuyên đề: “ xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, công tác dinh dưỡng trong tình hình mới, an toàn vệ sinh thực phẩm, các nội dung chỉ đạo của cấp học mầm non và của ngành. 
    2. Hình thức thi:
Giáo viên:
- Thi kiểm tra năng lực: là bài viết tự luận và thi trắc nghiệm. Thời gian làm bài do Ban tổ chức Hội thi quy định. Bài thi được đánh giá theo thang điểm 20. Bài thi do 2 Ban giám khảo chấm thi độc lập.
Thi thực hành: Điều kiện: GV-CD đạt bài thi kiểm tra năng lực từ điểm khá 
( từ 14 điểm trở lên mới tiếp tục thi thực hành).
+ Giáo viên: Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm của lớp và tổ chức 01 hoạt động chơi-tập ( đối với GV nhà trẻ) , 01 hoạt động học ( đối với GVMG).
  + Cấp dưỡng:  Xây dựng thực đơn tuần và chế biên 01 bữa ăn trưa cho 10 xuất ăn của trẻ trong tuần.
                                                                
IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA GIÁO VIÊN, CẤP DƯỠNG.
- Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ điểm khá trở lên.
- Giáo viên, cấp dưỡng thi thực hành phải đạt từ loại giỏi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi GVG - CDG cấp trường năm học 2019-2020 của trường Mầm non An Điền./.

Nơi nhận:
 - Phòng GDĐT;                                                                                               HIỆU TRƯỞNG
 - Lưu  VP.
                                                                                       

                                                                                                                       Phan Thị Ngọc Giàu


THỜI GIAN, NGÀY THI GIÁO VIÊN, CẤP DƯỠNG GIỎI CẤP CƠ SỞ
Năm học: 2019 - 2020

Stt
 

Tên Giáo viên

Lớp

Ngày thi

Thời gian

Hoạt động
1 Trần Thị Thùy Trang Nhóm 1 25/10 8g00->8g30 HĐNT
2 Cao Thị Quỳnh Trang Nhóm 1 25/10 9g00->9g30
3 Nguyễn Thị Kim Ngân Mầm 1 21/10 9g00->9g30 LQVH
4 Nguyễn Thị Kiều Oanh Mầm 1 28/10 8g00->8g30 LQVT
5 Đặng Ngọc Bích Mầm 2 24/10 8g00->8g30 TDGH
6 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Mầm 3 28/10 9g00->9g30 TH
7 Phạm Ngọc Xuyến Chồi 1 28/10 8g30->9g00 LQVH
8 Nguyễn Kiều Hồng Nhung Chồi 2 23/10 8g00->8g30 GDAN
9 Nguyễn Thị Ánh Phượng Chồi 3 21/10 8g00->8g30 KPKH
10 Lê Thị Thủy Tiên Chồi 4 30/10 8g30->9g00 TH
11 Phan Thị Minh Lá 1 29/10 8g30->9g00 TH
12 Phan Thị Thùy Lá 1 23/10 8g30->9g00 TH
13 Huỳnh Thị Thùy Trang Lá 2 24/10 8g30->9g00 TH
14 Lê Thị Lý Lá 2 23/10 9g00->9g30 LQVH
15 Nguyễn Thị Ngân Hà Lá 3 30/10 8g00->8g30 LQVH
16 Trần Thị Ngọc Phước Lá 3 30/10 9g00->9g30 KPKH
17 Vương Thị Tâm Lá 4 29/10 9g00->9g30 LQCV
18 Nguyễn Thị Nhung Lá 4 24/10 9g00->9g30 GDAN
19 Nguyễn Ngọc Diễm My Lá 5 29/10 8g00->8g30 KPKH
20 Hoàng Thị Thu Hoa Lá 5 21/10 8g30->9g00 TDGH
21 Nguyễn Thị Sương Lá 6 25/10 9g00->9g30 TDGH
22 Thân Ngọc Dung CD 24/10 9g30 Bữa ăn trưa
23 Nguyễn Thị Tuyết Dung
 
CD 31/10 9g30     ”
24 Nguyễn Thị Bích Hồng CD 30/10 9g30 Bữa ăn trưa
25 Trần Thị Thanh Hiếu CD 28/10 9g30         “
26 Trần Thị Phương Dung CD 23/10 9g30         “
27 Lê Thị Huyền Thương CD 01/11 9g30         “
28 Nguyễn Thị Hồng Phượng CD 29/10 9g30         “
29 Lê Thị Nhàn CD 25/10 9g30         “
 

Stt
 

Tên Giáo viên

Lớp

Ngày thì

Thời gian

Hoạt động
1 Trần Thị Thùy Trang Nhóm 1 25/10 8g00->8g30 HĐNT
2 Cao Thị Quỳnh Trang Nhóm 1 25/10 9g00->9g30
3 Nguyễn Thị Kim Ngân Mầm 1 21/10 9g00->9g30 LQVH
4 Nguyễn Thị Kiều Oanh Mầm 1 28/10 8g00->8g30 LQVT
5 Đặng Ngọc Bích Mầm 2 24/10 8g00->8g30 TDGH
6 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Mầm 3 28/10 9g00->9g30 TH
7 Phạm Ngọc Xuyến Chồi 1 28/10 8g30->9g00 LQVH
8 Nguyễn Kiều Hồng Nhung Chồi 2 23/10 8g00->8g30 GDAN
9 Nguyễn Thị Ánh Phượng Chồi 3 21/10 8g00->8g30 KPKH
10 Lê Thị Thủy Tiên Chồi 4 30/10 8g30->9g00 TH
11 Phan Thị Minh Lá 1 29/10 8g30->9g00 TH
12 Phan Thị Thùy Lá 1 23/10 8g30->9g00 TH
13 Huỳnh Thị Thùy Trang Lá 2 24/10 8g30->9g00 TH
14 Lê Thị Lý Lá 2 23/10 9g00->9g30 LQVH
15 Nguyễn Thị Ngân Hà Lá 3 30/10 8g00->8g30 LQVH
16 Trần Thị Ngọc Phước Lá 3 30/10 9g00->9g30 KPKH
17 Vương Thị Tâm Lá 4 29/10 9g00->9g30 LQCV
18 Nguyễn Thị Nhung Lá 4 24/10 9g00->9g30 GDAN
19 Nguyễn Ngọc Diễm My Lá 5 29/10 8g00->8g30 KPKH
20 Hoàng Thị Thu Hoa Lá 5 21/10 8g30->9g00 TDGH
21 Nguyễn Thị Sương Lá 6 25/10 9g00->9g30 TDGH
22 Thân Ngọc Dung CD 24/10 9g30 Bữa ăn trưa
23 Nguyễn Thị Tuyết Dung
 
CD 31/10 9g30     ”
24 Nguyễn Thị Bích Hồng CD 30/10 9g30 Bữa ăn trưa
25 Trần Thị Thanh Hiếu CD 28/10 9g30         “
26 Trần Thị Phương Dung CD 23/10 9g30         “
27 Lê Thị Huyền Thương CD 01/11 9g30         “
28 Nguyễn Thị Hồng Phượng CD 29/10 9g30         “
29 Lê Thị Nhàn CD 25/10 9g30         “
 

Stt
 

Tên Giáo viên

Lớp

Ngày thì

Thời gian

Hoạt động
1 Trần Thị Thùy Trang Nhóm 1 25/10 8g00->8g30 HĐNT
2 Cao Thị Quỳnh Trang Nhóm 1 25/10 9g00->9g30
3 Nguyễn Thị Kim Ngân Mầm 1 21/10 9g00->9g30 LQVH
4 Nguyễn Thị Kiều Oanh Mầm 1 28/10 8g00->8g30 LQVT
5 Đặng Ngọc Bích Mầm 2 24/10 8g00->8g30 TDGH
6 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Mầm 3 28/10 9g00->9g30 TH
7 Phạm Ngọc Xuyến Chồi 1 28/10 8g30->9g00 LQVH
8 Nguyễn Kiều Hồng Nhung Chồi 2 23/10 8g00->8g30 GDAN
9 Nguyễn Thị Ánh Phượng Chồi 3 21/10 8g00->8g30 KPKH
10 Lê Thị Thủy Tiên Chồi 4 30/10 8g30->9g00 TH
11 Phan Thị Minh Lá 1 29/10 8g30->9g00 TH
12 Phan Thị Thùy Lá 1 23/10 8g30->9g00 TH
13 Huỳnh Thị Thùy Trang Lá 2 24/10 8g30->9g00 TH
14 Lê Thị Lý Lá 2 23/10 9g00->9g30 LQVH
15 Nguyễn Thị Ngân Hà Lá 3 30/10 8g00->8g30 LQVH
16 Trần Thị Ngọc Phước Lá 3 30/10 9g00->9g30 KPKH
17 Vương Thị Tâm Lá 4 29/10 9g00->9g30 LQCV
18 Nguyễn Thị Nhung Lá 4 24/10 9g00->9g30 GDAN
19 Nguyễn Ngọc Diễm My Lá 5 29/10 8g00->8g30 KPKH
20 Hoàng Thị Thu Hoa Lá 5 21/10 8g30->9g00 TDGH
21 Nguyễn Thị Sương Lá 6 25/10 9g00->9g30 TDGH
22 Thân Ngọc Dung CD 24/10 9g30 Bữa ăn trưa
23 Nguyễn Thị Tuyết Dung
 
CD 31/10 9g30     ”
24 Nguyễn Thị Bích Hồng CD 30/10 9g30 Bữa ăn trưa
25 Trần Thị Thanh Hiếu CD 28/10 9g30         “
26 Trần Thị Phương Dung CD 23/10 9g30         “
27 Lê Thị Huyền Thương CD 01/11 9g30         “
28 Nguyễn Thị Hồng Phượng CD 29/10 9g30         “
29 Lê Thị Nhàn CD 25/10 9g30         “

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên hệ với chúng tôi

Phòng tiếp đón


Phòng Hiệu trưởng


Trường Mầm non An Điền


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay28
  • Tháng hiện tại363
  • Tổng lượt truy cập63,428
Ảnh quảng cáo bên trái
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây